Finans Partner AS – Personvernerklæring

 

Personvern er retten til å bestemme over egne personopplysninger. Finans Partner AS behandler personopplysninger som arbeidsgiver og i forbindelse med selskapets virksomhet som består av formidling av boliglån, livs- og skadeforsikring og enkle ikke konsesjonsbelagte spareprodukter til tredjepartsleverandører. I tillegg kommer salg, markedsføring og service knyttet til selskapets virksomhet, samt personlig økonomisk rådgivning til privatpersoner og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og beskyttes, og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Ansatte i Finans Partner AS har taushetsplikt, og vi behandler kunders personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og GDPR:

 

Behandlingsansvarlig

Daglig leder ved Finans Partner AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger og skal påse og påvise at opplysningene behandles i samsvar med gjeldende personopplysingslov. Behandlingsansvarlig kan kontaktes på firmapost@finanspartner.no

Finans Partner AS benytter eksterne leverandører i forbindelse med drift og vedlikehold av informasjonssystemer. Disse behandler personopplysninger på våre vegne, og i samsvar med en skriftlig avtale. Avtalene pålegger leverandørene en rekke plikter, herunder taushetsplikt og plikt til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

 

Formålet med behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger for å gi privatpersoner økonomisk rådgivning, særlig knyttet til lån, forsikring, enkle ikke konsesjonsbelagte spareprodukter og formidling av disse produktene på vegne av tredjepartsleverandør. Dette innebærer at vi på vegne av våre kunder, tilrettelegger og sender inn låne- og forsikrings-søknader, samt tegningsskjema enkle ikke konsesjonsbelagte spareprodukter. Vi holder oss oppdatert om hvilke vilkår våre tredjepartsleverandører ti enhver tid kan tilby, og hvilke løsninger/produkter vi vil anbefale, hvis våre nye og eksisterende kunder ønsker å etablere/reetablere løsninger hos våre tredjepartsleverandører via Finans Partner AS.

Selskapet er i tillegg – i form av rettslige pålegg og bransjespesifikke reguleringer – pålagt å bidra til forebygging og avdekking av straffbare forhold.

 

Hvilke personopplysninger som blir behandlet:

Når kunden henvender seg til oss eller vi kontakter kunden for å avtale møte med formål økonomisk rådgivning, vil vi be om kundens navn og kontaktopplysninger, og om opplysninger/dokumentasjon som er nødvendig for at vi skal kunne identifisere kunden, gi kvalifiserte råd og gjennomføre formidling av tredjepartsleverandør.

Hvilke personopplysninger som behandles vil variere fra sak til sak, men vil typisk omfatte opplysninger om kundens fødselsnummer, legitimasjon, ansettelses- og inntektsforhold, bolig- og eiendomsforhold, gjeld og andre økonomiske forpliktelser, vilkår i eksisterende avtaler med banker og forsikringsselskaper, sivilstatus og husholdningens størrelse.

Opplysningene hentes fra kunden selv, eller fra tredjeparter i henhold til en skriftlig fullmakt fra kunden. I tillegg henter vi inn opplysninger om kredittverdighet fra kredittopplysningsbyråer. Opplysningene vil knytte seg til kunden selv, og i visse tilfeller til andre medlemmer av kundens familie og husstand.

 

Rettslig grunnlag for behandlingen

Finans Partner AS behandler personopplysninger om kunden fordi det er nødvendig for at vi skal kunne gi økonomisk rådgivning på kundens anmodning, før en eventuell avtaleinngåelse hvor kunden er part. Kunden må signere på erklæring om samtykke for oppbevaring og behandling av personopplysningene iverksettes(behandlingen er i tillegg tillatt etter GDPR art. 6b).

Vi behandler opplysninger om andre medlemmer i kundens familie eller husstand, så langt det er nødvendig for å ivareta kundens berettigede interesse i å motta økonomisk rådgivning, og interessen overstiger de andre registrertes interesser, rettigheter og friheter(behandlingen er tillatt etter GDPR art. 6 f).

Vi oppfordrer våre kunder til å ikke sende oss opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, overbevisning eller fagforenings-medlemskap, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuell orientering. Selskapets virksomhet er av en slik art at det er uaktuelt å oppbevare og behandle denne typen opplysninger.

 

Hvordan behandles personopplysningene?

Personopplysninger samles hovedsakelig inn ved at kundene overleverer disse til selskapet. I tillegg innhentes personopplysninger fra offentlige registre etter fullmakt for kunden.

Personopplysningene lagres enten i kundemapper eller elektronisk i selskapets CRM – system(kundedatabase). I tillegg vil det være innslag av personopplysninger på selskapets intranett.

Kundemapper oppbevares på kunder som er i en behandlingsprosess i selskapet, og skal kun være tilgjengelige for ansatte som har behandlings- og serviceansvar for kunden. Kundemapper oppbevares derfor i låste arkivskap til den ansvarlige ansatt.

Når behandlingsprosessen er ferdig, blir kundemappene scannet og lagres elektronisk i selskapets CRM – system. Tilgang til systemet er begrenset med individuelle brukernavn og passord. Dette systemet inneholder også personopplysninger på potensielle kunder. Opplysninger på disse er begrenset til navn, adresse, mobilnummer og e-post. I tillegg er alle aktiviteter rettet mot kunden loggført i en egen aktivitetsliste. Finans Partner AS har en berettiget interesse i å markedsføre seg ovenfor potensielle kunder. Dersom du ikke ønsker å bli kontaktet mer, kan du be om å bli slettet(jfr. Personopplysningsloven § 8 f / GDPR art. 6 f).

Personopplysninger som ligger på selskapets intranett, ligger i mapper med begrenset tilgang ved hjelp av passordbeskyttelse. Dette sikrer at selskapet har kontroll på hvem som har tilgang til personopplysningene.

 

Hvor lenge behandles opplysningene?

Vi behandler personopplysningene så lenge det er nødvendig for å gi kunden økonomisk rådgivning. Vi vil slette personopplysningene innen en uke etter at kunden opplyser oss om at han eller hun ikke lenger ønsker å motta vår rådgivning, eller dersom samtykke til behandling av særskilte kategorier personopplysninger blir trukket tilbake. Vi vil uansett slette opplysningene når det har gått 5 år etter siste utførte oppfølging av kunden.

Vi beholder kundens kontaktopplysninger i inntil 10 år, med mindre kunden reserverer seg særskilt mot dette.

 

Utlevering til tredjeparter

Vi opptrer som agenter på vegne av långivere og forsikringstilbydere(tilbydere). Vi behandler derved personopplysninger på tilbydernes vegne, i forbindelse med innhenting av tilbud, innsendelse av søknader og ved eventuell senere avtaleinngåelse. Det er tilbyderne som er behandlingsansvarlige for vår behandling av personopplysninger i den forbindelse. Vi er å anse som tilbydernes databehandlere, og behandler personopplysningene i henhold til en skriftlig avtale med disse.

Personopplysningene vil ellers bli levert ut dersom det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Finans Partner AS, herunder etter pålegg fra offentlige myndigheter(for eksempel Finanstilsynet eller Datatilsynet). Vi vil også levere ut personopplysninger til Politiet når det foreligger mistanke om forsøk på kriminelle handlinger mot Finans Partner AS eller våre tilbydere.

 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med markedsføring og bruk av hjemmeside

Finans Partner AS behandler personopplysninger i markedsføringsøyemed. Disse personopplysningene blir ikke utlevert til andre virksomheter.

Direkte markedsføring

Finans Partner AS behandler personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring om produkter og tjenester som vi eller våre samarbeidspartnere tilbyr. Markedsførings-aktivitetene skjer i samsvar med markedsføringslovens bestemmelser.

Det er vi som er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, og som skal påse og påvise at opplysningene behandles i samsvar med personopplysningsloven. Vi behandler kontaktopplysninger, og opplysninger om alder, inntekts- og gjeldsforhold, samt bostedsadresse for å gi tilbud som er tilpasset kundes antatte behov.

Kunden kan når som helst motsette seg at vi behandler kundens personopplysninger for markedsføringsformål, gjennom å kontakte oss på firmapost@finanspartner.no

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev sendes med jevne mellomrom til kunder som er registrert i vår kundedatabase. Du kan når som helst reservere deg, og Finans Partner AS vil slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til nyhetsbrev.

Forespørsler via hjemmesiden

Ved bruk av skjema «kontakt oss» må du oppgi navn og e-postadresse. Opplysningene blir behandlet av oss. Opplysningene blir ikke lagret her og slettes fortløpende.

Ved bruk av skjema «søknadsskjema» må du oppgi navn, e-postadresse, fødsels- og personnummer, lånebeløp og låneformål, sikkerhet. Du vil da bli kontaktet av en av våre ansatte. Opplysningene blir ikke lagret på hjemmesiden. Informasjonen blir slettet fortløpende fra databasen.

 

Behandling av personopplysninger – Ansatte

Finans Partner AS behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Personopplysningen som behandles i denne forbindelse er bla. personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende og utdannelse/stilling. Personalopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt hos Finans Partner AS, og slettes 1,5 år etter at vedkommende har sluttet.

 

Behandling av personopplysninger knyttet til jobbsøknader

Det samles inn personopplysninger i forbindelse med rekruttering og jobbsøknader. Disse opplysningene vil ikke bli brukt til annet formål enn behandling knyttet til jobbsøking. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet etter ett år etter at vedkommende søkte på stillingen, med mindre vedkommende blir ansatt eller samtykker til at opplysningene oppbevares lengre. Det presiseres at jobbsøkere kan få opplysningene slettet når de måtte ønske det.

 

Dine rettigheter

Finans Partner AS sine behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningslovens kapittel lll og IV /GDPR kapittel III.

Rett til innsyn, retting og sletting

De registrerte har når som helst rett til å få innsyn i de opplysningene vi har om vedkommende, og til å få supplert eller rettet uriktige eller ufullstendige person-opplysninger. Dersom den registrerte ber om det vil vi levere ut opplysninger som vedkommende selv har gitt oss, via rekommandert sending pr. post.

Den registrerte kan også motsette seg behandling av personopplysninger for markedsføringsformål, og trekke tilbake eventuelle samtykker som er gitt til behandling av særskilte kategorier personopplysninger. Behandlingen skal i så tilfelle opphøre.

Selskapet kan ikke slette personopplysninger i de tilfeller der det foreligger rettslig krav om oppbevaring.

 

Du kan kontakte oss gjennom en av adressene under hvis du vil gjøre dine rettigheter gjeldende, eller ønsker mer informasjon om hvordan Finans Partner AS behandler dine personopplysninger:

E-post: firmapost@finanspartner.no

Finans Partner AS

Adresse: Postboks 956 sentrum, 7410 Trondheim

Telefon 98698900